ITA 2567

ข้อมูลพื้นฐาน

O01 โครงสร้าง

O02 ข้อมูลผู้บริหาร

O03 อํานาจหน้าที่

O04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา

O05 ข่าวประชาสัมพันธ์

O06 Q&A

O07 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา

O08 แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้งบประมาณประจําปี

O09 รายงานผลการดําเนินงานประจําปี

O10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

O11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

O12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ

O13 E–Service

O14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี

O18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี

O20 ประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

O21 การขับเคลื่อนจริยธรรม

O22แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การป้องกันการทุจริต

O26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

O27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

O28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

O29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

O31 รายงานผลการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี

การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสแผนป้องกันการทุจริต

O32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O33 รายงานผลการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี

O34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

O35 รายงานผลการดําเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา