ปี พ.ศ 2566

การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร

L427-2566.pdf
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.pdf
ว_16-2565.pdf
ว27-2555 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่.pdf
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.pdf
ว 1-2564 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ.pdf
ว22-2559 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อ.pdf
แจ้ง สพท. องค์ประกอบ ว12 และ ว13.pdf
ประกาศ คพร. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ฉบับที่ .pdf
w1-2565-หลักเกณฑ์คัดเลือกศึกษานิเทศก์.pdf
ล_5842566.pdf
w13-2566.pdf
V_34_2565.pdf
w5-2566.pdf
w12-2566.pdf
V_18_2565.pdf
ล26_2566_การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการ.pdf
ล28_2566_การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการ.pdf
rule32.pdf
1. ว 4562-2560 แนวทางการบริหารแสะสรรหาพนักงานราชการ-อัตราจ้างชั่วคราว.pdf

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

ว1-2566.pdf
v10-2566.pdf
ว 16-2566 หลักฐานฯ สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอน.pdf
v11-2566.pdf
v9-2566.pdf
110165-2_ว2-65แนบ.pdf
180265-4_ว6-65.pdf
W8-256~1.PDF
V 14-2566.pdf
หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ว19 25 ต.ค. 61).pdf
ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.6-403.pdf

การพัฒนาบุคลากร

หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ว19).pdf
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน.pdf
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ พ.ศ. 2559.pdf
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553.pdf
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547.pdf
ว21_2565.pdf
w-17-2565_.pdf
L565-2566.pdf
v22-2565.pdf
ซักซ้อมฯ.pdf
ว 23_2565 ประกาศรายชื่อสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษฯ.pdf
หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ว19) (1).pdf
ว_30_ลว.20_ต.ค._65_เรื่อง_การนำเข้าข้อมูลในระบบ_DPA.pdf
ว31.2565.pdf
ว_15-2566.pdf
ว 26_2565.pdf
ว_25-2565.pdf
L456-2566.pdf
L1477-2565.pdf

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ว8 29 เม.ย. 63).pdf
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.pdf
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว 23 ลว. 3 ก.ย. 64.pdf
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.pdf
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ว10 20 พ.ค. 64).pdf
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา (ว12 20 พ.ค. 64).pdf
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ว9 20 พ.ค. 64).pdf
v6-66.pdf
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (ว11 20 พ.ค. 64).pdf
มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว3 26 ม.ค. 64).pdf
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (ว1 5 ม.ค. 65).pdf
v7-66.pdf
154_ลว.17_ม.ค._66_ถึง_ปลัด_ศธ._เลขาธิการ_ศธจ._ผอ.สพท._.pdf

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (1).pdf
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562.PDF
W8-2566.pdf
W5-2565.pdf
การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสาย.pdf
แจ้งกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561.pdf
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ-เรื่อง-สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ.pdf
ว1 กฎ ก.ค.ศ. การจัดประเภทตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง การให้เงินเดือนฯ.PDF
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นฯ.PDF
ว_31.pdf

ปี พ.ศ 2565


1.-ว-3246-การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2565 (ด่วนที่สุด ว 3246).pdf
9. ว 15 - 2563 ซักซ้อมการบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย.pdf
v22-63 หลักเกณฑ์และวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นตำแหน่งครูผู้ช่วย.pdf
w8-2564 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารอัตรากำลังสำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ประจำปี 2564.pdf
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.pdf
มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว3 26 ม.ค. 64).pdf
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ว9 20 พ.ค. 64).pdf
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา (ว12 20 พ.ค. 64).pdf
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ว10 20 พ.ค. 64).pdf
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (ว1 5 ม.ค. 65).pdf
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (ว11 20 พ.ค. 64).pdf
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว 23 ลว. 3 ก.ย. 64.pdf
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.pdf
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ว8 29 เม.ย. 63).pdf
คู่มือ PA บก. (สพฐ.).pdf
คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู.pdf
คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา.pdf
คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งศึกษานิเทศก์.pdf
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553.pdf
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547.pdf
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ พ.ศ. 2559.pdf
หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ว19).pdf
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน.pdf
1. ว 4562-2560 แนวทางการบริหารแสะสรรหาพนักงานราชการ-อัตราจ้างชั่วคราว.pdf
v16-57 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ.pdf
แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต.pdf
ประกาศ คพร. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ฉบับที่ .pdf
ระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ2547.pdf
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.pdf
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.pdf
826 ลว. 15 มี.ค. 65 การเลื่อนเงินเดือน.pdf
2916 ลว. 28 ก.ย. 64 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564).pdf
3435 ลว. 16 พ.ย. 65 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) ประกาศ สนง..pdf
การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสาย.pdf
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นฯ.PDF
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.(ว 627 28 ก.พ. 62).pdf
แจ้งกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561.pdf
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562.PDF
ว1 กฎ ก.ค.ศ. การจัดประเภทตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง การให้เงินเดือนฯ.PDF
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.pdf
ว774_แจ้งประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผอ.รร.pdf
826 ลว. 15 มี.ค. 65 การเลื่อนเงินเดือน.pdf
2916 ลว. 28 ก.ย. 64 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564).pdf
การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสาย.pdf
3435 ลว. 16 พ.ย. 65 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) ประกาศ สนง..pdf
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นฯ.PDF
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.(ว 627 28 ก.พ. 62).pdf
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.pdf
แจ้งกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561.pdf
ว774_แจ้งประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผอ.รร.pdf
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.pdf