รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

ปี พ.ศ.  2566

O12.pdf

ปี พ.ศ.  2565


O11.1รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปฐมวัย 65.pdf
O11.2รายงานโครงการ 65.pdf
O11.3โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ 65.pdf
O11.4รายงานโครงการเรียนฟรี15ปี 65.pdf
O11.5รายงานโครงการรู้ทันต้านภัยโควิด 65.pdf
o11รายงานโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔.pdf